Khi con bạn cùng phòng thất tình mình chỉ an ủi được bằng cách này thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *