Hai Vạn Dặm Dưới Biển – 1 – Dải đá ngầm di động, Tán thành và phản đối, Xin tùy giáo sư

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *