Công an xã tại trà vinh cản trở khi báo chí tác nghiệp

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *