Day: September 9, 2022

bình thường là chuyện yêu đương giữa Thẩm Hữu Bạch và Từ Phẩm Vũ. Giới thiệu truyện tặng cho Thẩm Hữu Bạch Tác giả: Tiểu bát Lão daThể loại: Truyện sắc Trích đoạn truyện Tặng mang đến Thẩm Hữu Bạch lúc sáng sớm, nồi bị cháy. Từ Phẩm Vũ vẫn đi giày thì ngửi được mùi […]